Trek:電動自行車是「歐洲人的東西」
Trek: E-Bikes Are ‘European Thing
Trek併購了Electra
Trek Takes Over Electra
Electra Recalls Front Tray Bikes
Electra Townie Bikes for Europe